اسکریپت فید خوان توسط rss

z6fsjch3o7q69nb0m9ai اسکریپت فید خوان توسط rss

RSS-P30VEL   |   AMIR    |    ۲۸۳ KB

توسط فایل

scrollerbridge.php

آدرس RSS سایت مورد نظر را وراد کرده .

ودر آخر

new rsspausescroller(“yourrss“, “pscroller2″, “rssclass”, 3000, “”, “date+description)

اسم Rss که در فایل php وارد کردید این جا هم وارد کنید .

نکته : در فایل scrollerbridge.php کدزیر را که اول برنامه هست بیابید . ونام سایت خود یا سایتی که اسکریپت را در آنجا آپلود کردید.را داخل دابل کتیشن وارد کنید .

$allowedDomains=”";

+ دانلود اسکریپت فید خوان توسط rss